Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eagle Media (Nederland) B.V.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Eagle Media: de besloten vennootschap Eagle Media (Nederland) B.V., gevestigd te Nederhorst den Berg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55898130. Eagle Media houdt onder de handelsnaam www.vindjeworkshop.nl een online bemiddelingsplatform in stand, dat derden in staat stelt onderling overeenkomst(en) te sluiten met betrekking tot het bijwonen van een Workshop.
 2. Aanbieder: een natuurlijke persoon respectievelijk een rechtspersoon die op een website van Eagle Media een Workshop heeft geplaatst met het oog op het sluiten van een overeenkomst met een Gebruiker;
 3. Gebruiker: een natuurlijke persoon respectievelijk een rechtspersoon die zich via een website van Eagle Media heeft ingeschreven voor een Workshop die een Aanbieder aanbiedt;
 4. Workshop: een cursus, training, workshop, clinic, congres, seminar, themapresentatie respectievelijk een lezing, van één of meerdere dagen waarbij de deelnemers specifieke kennis meekrijgen over één dan wel meerdere onderwerpen;
 5. Overeenkomst: een overeenkomst tot stand gekomen tussen een Aanbieder en Eagle Media;

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en of overeenkomst tussen Eagle Media enerzijds en een Aanbieder dan wel Gebruiker anderzijds waarop Eagle Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.
 3. Eagle Media heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing zodra deze op de website vindjeworkshop.nl zijn gepubliceerd.

Artikel 2 Aanbieder

 1. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan zich via de website www.vindjeworkshop.nl aanmelden als Aanbieder op www.vindjeworkshop.nl. De Aanbieder dient tenminste alle verplichte velden in te vullen bij het registreren en of aanmelden van een Workshop.
 2. De Aanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die op www.vindjeworkshop.nl zijn geplaatst. Eagle Media behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de door aanbieder op www.vindjeworkshop.nl  geplaatste teksten  aan te passen onder meer in verband met lay-out, woordkeus, spelfouten etc. Eagle Media behoudt zich tevens het recht voor om een Workshop alsnog in een andere (sub)rubriek te plaatsen dan door de Aanbieder opgegeven.
 3. De Workshop blijft op de website www.vindjeworkshop.nl staan, te rekenen vanaf de datum van inschrijving van de betreffende Workshop, tenzij na inschrijving blijkt dat de Workshop in strijd is met wettelijke bepalingen en of de onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Aanbieder is het onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
  1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Eagle Media en of derden (meer in het bijzonder schending van de auteurswet (inclusief beeld- en of portretrecht), databankenrecht, octrooirecht, merkenrecht, handelsnamenrecht, tekeningen/modellenrecht);
  2. het doen van  afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  4. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
  5. het aanmelden van onder meer erotisch, politieke en/of discriminerend getinte Workshops;
 5. Eagle Media is te allen tijde gerechtigd informatie in te winnen bij derden over de op www.vindjeworkshop.nl geplaatste Workshops.
 6. Eagle Media is te allen tijde gerechtigd om de Aanbieder uit te sluiten van elk verder gebruik van een Eagle Media website indien u op enige wijze naar de mening van Eagle Media in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Eagle Media kan te allen tijde onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):
  1. verwijdering van Workshop(s) zonder restitutie van (optionele) advertentiekosten;
  2. schorsing van het account;
  3. verstrekking van (persoons-)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden);
 7. Aan bovengenoemde diensten zijn voor Aanbieder géén kosten verbonden.

Artikel 3 Opzegtermijn betreffende aanvullende betaalde dienstverlening aan Aanbieder

 1. Eagle Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien een Aanbieder de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de Overeenkomst Eagle Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Aanbieder de verplichtingen niet zal nakomen of indien door gewijzigde omstandigheden aan de zijde van de Aanbieder niet langer van Eagle Media kan worden gevergd dat Eagle Media de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Bovengenoemde overeenkomst heeft betrekking op aanvullende betaalde advertentiediensten.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Eagle Media op de Aanbieder onmiddellijk opeisbaar. Indien Eagle Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Eagle Media zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Eagle Media tot opschorting of ontbinding overgaat, is Eagle Media op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, wet schuldsanering natuurlijke personen, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Aanbieder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Aanbieder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Eagle Media vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Eagle Media op de Aanbieder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 Inschrijving Gebruiker

 1. Een Gebruiker kan op www.vindjeworkshop.nl informatie en/of een offerte aanvragen bij een Aanbieder. De informatie/offerteaanvraag wordt door Eagle Media rechtstreeks doorgestuurd aan Aanbieder. Nadien stopt de dienstverlening van Eagle Media aan Gebruiker.
 2. Eagle Media is te allen tijde gerechtigd aanvragen niet te verwerken of daar voorwaarden aan te verbinden.

Artikel 5 Overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder

 1. Een feitelijke overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder komt rechtsreeks tot stand tussen Gebruiker en Aanbieder onder de voorwaarden, voorschriften en beperkingen zo mogelijk genoemd door de Aanbieder in zijn aanbieding op www.vindjeworkshop.nl. Eagle Media is nimmer partij bij deze overeenkomst.
 2. Indien Aanbieder door overmacht dan wel anderszins niet in de gelegenheid is om de Workshop doorgang te laten vinden, dan verplicht Aanbieder zich hierbij om iedere Gebruiker hierover rechtstreeks te informeren, zonder tussenkomst van Eagle Media.
 3. Betaling door de Gebruiker voor de Workshop geschiedt rechtstreeks aan de Aanbieder. Aanbieder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het versturen van een factuur aan Gebruiker en het innen van de vergoeding voor de Workshop.

Artikel 6 Vergoeding en betaling aan Eagle Media

 1. Gebruiker en Aanbieder betalen voor het gebruik van vindjeworkshop.nl geen kosten aan Eagle Media, ongeacht of Gebruiker een betaalde dienst afneemt van Aanbieder.
 2. De vergoeding voor (optionele) aanvullende advertentie diensten te voldoen door Aanbieder aan Eagle Media wordt bepaald aan de hand van een tussen Aanbieder en Eagle Media afgesloten advertentieovereenkomst.
 3. Betaling door Aanbieder aan Eagle Media dient steeds te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Eagle Media aangegeven. Eagle Media is gerechtigd om periodiek te factureren aan Aanbieder.
 4. Eagle Media heeft het recht de door Aanbieder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Eagle Media kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Aanbieder een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Eagle Media kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Aanbieder is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door Aanbieder aan Eagle Media verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien Aanbieder geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW), dan is Aanbieder evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Zodra Aanbieder van rechtswege in verzuim is, dan is Eagle Media gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De website vindjeworkshop.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Eagle Media heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites.
 2. Eagle Media promoot de website vindjeworkshop.nl en de inhoud daarvan (mogelijk materiaal bevattend van de Aanbieder) en kan derden toegang verschaffen tot het door de Aanbieder aangeboden materiaal om het hen mogelijk te maken de aangeboden Workshop(s) te promoten op websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen van derden. Promoties van Eagle Media en promoties van derden kunnen (delen van) het door de Aanbieder aangeboden advertentiemateriaal bevatten. Eagle Media kan het aangeboden advertentiemateriaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.
 3. Eagle Media is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website(s), noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Eagle Media zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Eagle Media is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.
 4. Eagle Media is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via haar website(s) van vindjeworkshop.nl worden aangeboden. Eagle Media is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website(s), daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
 5. Eagle Media garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Eagle Media garandeert ook niet dat de op haar website(s) aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Eagle Media garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Eagle Media is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Eagle Media.
 6. Aanbieder en of Gebruiker vrijwaren Eagle Media (en al haar personeel) voor alle schade, als gevolg van (alle) aanspraken van derden ter zake van overtreding of het niet naleven van de onderhavige algemene voorwaarden door Aanbieder en of Gebruiker, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van haar website(s). Aanbieder en of Gebruiker vrijwaren Eagle Media (en al haar personeel) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.
 7. Ingeval van niet naleving van de onderhavige algemene voorwaarden door Aanbieder en of Gebruiker, zal de overtredende partij Eagle Media (en of al haar personeel) schadeloos stellen ter zake van alle verliezen, schade, boeten, rente en kosten geleden en te lijden door Eagle Media (en of al haar personeel), onverminderd de aan Eagle Media (en of al haar personeel) toekomende wettelijke rechten.
 8. Aanbieder staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is, zowel tegenover Eagle Media, Gebruiker(s) en eventuele derden. De Aanbieder onthoudt zich van het vermelden van beledigende, bedreigende, schadelijke en lasterlijke informatie.
 9. Eagle Media is nimmer partij bij een overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker en garandeert nimmer dat Aanbieder en Gebruiker daadwerkelijk en volledig uitvoering zullen geven aan de via de website van Eagle Media tot stand gekomen overeenkomst. Derhalve kan Eagle Media nimmer controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid, juistheid of de legaliteit van de geadverteerde Workshops en de bevoegdheid van de Workshop aanbieders om hun Workshops aan te bieden.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Eagle Media partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Eagle Media het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.